พลรพี-สุดา คุรุสภา

คุรุสภา

ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้มีนางสาว ตรีนุช เทียนทอง ที่เป็นรัฐมนตรีของว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า ในการที่ประชุมคณะกรรมการของ คุรุสภา ที่เกิดขึ้นไม่นานที่ผ่านมา ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ดำรงตำแหน่งของรองเลขาธิการคุรุสภา โดยที่คณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการนั้นซึ่งมีคุณธีร์ ภวังคนันท์ ที่ได้เป็นรองเลขาธิการของคณะกรรมการของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ได้มีการมอบรายชื่อของผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นจำนวน 4 รายชื่อ เพื่อที่จะให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาและคัดเลือกให้มีรายชื่อเหลือเพียงแค่ 2 ชื่อ ผู้ที่มีรายชื่อจำนวน 2 คนนั้นได้แก่ คุณพลรพี ทุมมาพันธ์ และ คุณสุดา สุขอ่ำ ซึ่งเป็นรองเลขาธิการในคุรุสภา โดยที่มีการพิจารณาจากคณะกรรมการจะพิจารณาจากด้านที่มีความรู้และความสามารถในผลงานที่มีประโยชน์ต่อคุรุสภาด้วยและรวมถึงแนวทางด้านวิสัยทัศน์ในการทำงาน ซึ่งโดยมีคุณ พลรพี จะมีตำแหน่งล่าสุดนั้นเป็นประธานคณะกรรมการด้านบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคุณ พลรพี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสามารถทางเรื่องการทดสอบและระบบเทคโนโลยีรวมถึงมาตรฐานสากลที่จะมีการเชื่อมโยงในองค์กรของวิชาชีพครูในส่วนของต่างประเทศได้ และคุณสุดาก็เป็นผู้ที่จะอยู่ในวงของการศึกษาด้านพื้นฐานและการศึกษาในรูปแบบพิเศษ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีเครือข่ายเยอะมาก จึงมั่นใจว่าทั้งสองคนนี้จะมีความสามารถที่จะช่วยงานของในคุรุสภาได้เป็นอย่างดีที่สุด เครดิต : www.matichon.co.th